Inżynier i menedżer, były minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, studia podyplomowe, a także szereg kursów w zakresie zarządzania i finansów. Pracował na statkach zachodnich armatorów jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W Kancelarii Prezydenta RP był ekspertem ds. gospodarki morskiej i bezp. energetycznego. Od listopada 2011 r. w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości (Komitet Polityczny). W PE pracuje już drugą kadencję. Członek ważnej Komisji - Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Więcej

Aktualności

14 września 2013 • Publikacje • Biuro PoselskieWystąpienie generalne do ministra środowiska ws. zagrożeń związanych z rozszerzeniem Natury 2000

Szczecin, dnia 13 września 2013 r.

Nasz znak: MEP/VII/78/13


WYSTĄPIENIE GENERALNE


Szanowny Pan
Marcin Korolec
Minister Środowiska


położone na terenie północno–zachodniej części województwa zachodniopomorskiego Zalew Szczeciński, Zalew Kamieński oraz obszar Ujścia Odry pozostają cennymi przyrodniczo akwenami, których wody – dzięki umiejętnemu ich wykorzystaniu – są miejscem prowadzenia połowów przez rybaków zalewowych,
a także stanowią miejsce rekreacji dla tysięcy mieszkańców Szczecina, regionu oraz przybywających gości. Obecny stan użytkowania akwenu oraz ochrony jego zasobów przyrodniczych jest wysoce zadawalający, szczególnie, gdy uwzględni się pożądaną równowagę, która istnieje pomiędzy działalnością operujących na tych wodach rybaków, a stopniem i zróżnicowaniem zarybienia. Obecny stan prawny, w sposób wyczerpujący i odpowiadający potrzebom ochrony środowiska, zabezpiecza potrzeby turystyczne i rekreacyjne regionu, w tym działalność pobliskich pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych.

W ostatnim czasie Minister Środowiska podjął działania o charakterze legislacyjnym, które mogą poważnie zagrozić sprawdzonej równowadze, istniejącej pomiędzy interesami rybaków zalewowych, potrzebami inwestycyjnymi regionu oraz swobodą wypoczynku mieszkańców i przybywających gości. Działania te, w sposób bezpośredni i istotnie szkodliwy, godzą w rozwój Pomorza Zachodniego, zagrażając uzasadnionym interesom rybaków zalewowych oraz ważnej części branży turystycznej (pensjonaty, domy wypoczynkowe oraz gospodarstwa agroturystyczne). Te szkodliwe zamierzenia związane są z zamiarem objęcia planem ochrony dla obszaru Natura 2009 części Zalewu Szczecińskiego, Zalewu Kamińskiego i obszaru Ujścia Odry. Do konsultacji społecznych przedstawiono bowiem projekty trzech następujących rozporządzeń Ministra Środowiska:
- projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Ujście Odry i Zalew Szczeciński PLH320018;
- projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zalew Szczeciński PLB320009;
- projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zalew Kamieński i Dziwna PLB320011.
Zasadniczą konsekwencją wejścia w życie wymienionych rozporządzeń będzie drastyczne ograniczenie, a w większości przypadków, uniemożliwienie korzystania z zasobów naturalnych zlokalizowanych na obszarach objętych wyłączeniem programu NATURA 2000. Oznacza to praktycznie całkowite zaprzestanie prowadzenia przez rybaków zalewowych działalności połowowej, a przez to istotnie zagrozi płynności finansowej prowadzonych przez nich przedsiębiorstw, prowadząc w rezultacie do całkowitej ich likwidacji. Innymi słowy, wprowadzenie projektowanych regulacji będzie miało fatalne konsekwencje społeczne, związane z utratą miejsc pracy w rybołówstwie zalewowym oraz spowoduje zwiększenie się – i tak już dużego w regionie – bezrobocia i zapaści gospodarczej. Nie bez znaczenia jest również fakt, że wprowadzenie nowego zakresu do programu NATUTRA 2000 spowoduje wyłączenie tak zakreślonego obszaru z potencjału inwestycyjnego regionu, w tym nie będzie możliwe uzyskanie finansowania ze środków Unii Europejskiej na przedsięwzięcia lokowane na tych terenach. Konsekwencje społeczne i gospodarcze będą zatem poważne dla całego regionu, tak już przecież dotkniętego bezrobociem oraz likwidacją przedsiębiorstw. Należy przy tym wyrazić przekonanie, że projektowane w rozporządzeniach zmiany obszaru NATURA 2000, poza czysto deklaratoryjnym i koniunkturalnym wydźwiękiem, nie przyczynią się do zwiększenia ochrony środowiska, albowiem dotychczasowe ich rozsądne i zrównoważone wykorzystanie, gwarantuje zabezpieczenie należytego stopniowa ochrony przyrody. Wdrożenie planowanych zmian będzie natomiast skutkowało kolejnymi zakazami połowu ryb lub używania niektórych narzędzi połowowych, zakazami zabudowy terenów przyległych oraz brakiem możliwości prowadzenia inwestycji hydrotechnicznych. Proponowane prawodawstwo, poprzez uniemożliwienie prowadzenia prac melioracyjnych i budowy wałów przeciwpowodziowych, zagrażać również będzie bezpieczeństwu terenów zabudowanych, uniemożliwiając tym samym zapobieganie klęskom żywiołowym. Obszary Zalewu Szczecińskiego i Kamieńskiego, zamiast służyć zrównoważonemu rozwojowi, staną się przyrodniczymi skansenami, uniemożliwiając koegzystencję ludzi i środowiska naturalnego.

Mając powyższe na uwadze, wzywam Pana Ministra do zaprzestania prac legislacyjnych związanych z poszerzeniem obszaru NATURA 2000 na Ujście Odry, Zalew Szczeciński oraz Zalew Kamieński (PLH320018, PLB320009; PLB320011).

Marek Gróbarczyk
Poseł do Parlamentu Europejskiego