Inżynier i menedżer, były minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, studia podyplomowe, a także szereg kursów w zakresie zarządzania i finansów. Pracował na statkach zachodnich armatorów jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W Kancelarii Prezydenta RP był ekspertem ds. gospodarki morskiej i bezp. energetycznego. Od listopada 2011 r. w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości (Komitet Polityczny). W PE pracuje już drugą kadencję. Członek ważnej Komisji - Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Więcej

Aktualności

24 listopada 2014 • Parlament EuropejskiMarek Gróbarczyk wzywa Komisję Europejską do opracowania kompleksowego programu, umożlwiającego odbudowę gospodarki

Unia Europejska deklaruje cele związane z zapewnieniem zaawansowanego technologicznie rozwoju gospodarczego, budową społeczeństwa opartego na wiedzy oraz walkę z wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Założenia te, ujęte w ramy agendy milenijnej, powinny zostać zrealizowane w wymiarze globalnym oraz lokalnym. Ten ostatni – lokalny aspekt – wymaga szczególnej uwagi, gdyż projektowanie wzrostu gospodarczego oraz podejmowanie działań prawodawczych i zarządczych, nie może pomijać uwarunkowań społecznych.

Dotychczasowa polityka biurokracji europejskiej doprowadziła do deindustrializacji Południowych i Wschodnich obszarów Europy, powiększyła sferę nierówności społecznej i ubóstwa, a nade wszystko spowodowała niespotykaną nigdy wcześniej skalę zarobkowej emigracji. Na skutek tej polityki oraz przy udziale rządu, z mojego kraju, w celu poszukiwania pracy, wyemigrowało ponad 2,5 mln osób. Implementacja polityki unijnej spowodowała likwidację tysięcy miejsc pracy. Dotknęło to sfery gospodarki morskiej, która powinna być filarem wiedzy i innowacji, tworzenia miejsc pracy oraz szansą rozwoju dla młodego pokolenia. Konieczne jest więc odbudowanie przemysłu, a przede wszystkim gospodarki morskiej, co jest warunkiem powrotu na drogę zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania ubóstwu oraz wykluczeniu społecznemu.

Wyzywam więc Komisję do opracowania kompleksowego programu, umożlwiającego odbudowę gospodarki, w tym branży morskiej, tak aby szansę rozwoju miały wszystkie regiony, w tym polskie Pomorze Zachodnie, najbardziej dotknięte obecną szkodliwą polityką.

Marek Gróbarczyk
Poseł do Parlamentu Europejskiego